Ook Nederland nog niet ‘Fit for Paris’


De Nederlandse wet- en regelgeving voor de financiële sector is nog niet klimaatbestendig. Om de doelen van Parijs te halen is een financiële sector met meer transparantie, een beter inzicht in klimaatrisico’s en een meer stimulerende omgeving nodig.

Dat blijkt uit de eerste keer dat Nederland naast de door de Frankfurt School ontwikkelde ‘Finance fit for Paris’ (3fP)-benchmark is gelegd. Eerder werden zo Duitsland en de Europese Unie gescoord. In samenwerking met het Sustainable Finance Lab is dit nu ook voor Nederland gedaan.

Typisch Nederlandse aanpak

Wat Nederland bijzonder maakt is het publiek-private samenspel tussen politiek, toezichthouder en financiële instellingen. Anders dan in bijvoorbeeld Frankrijk hebben Nederlandse financiële instellingen nog relatief weinig verplichtingen tot bijvoorbeeld verslaglegging over klimaatrisico’s.

Toch ontplooien Nederlandse financiële instellingen wel initiatieven op dat terrein, zoals het Platform for Carbon Accounting Financials. Ook zitten zij bij de zogenaamde iMVO-convenanten met maatschappelijke organisaties rond de tafel. In het kader van het klimaatakkoord hebben Nederlandse financiële instellingen bovendien toegezegd om CO2-reductiedoelen te gaan stellen.

Zachte dwang

Overheid en toezichthouders positioneren zich als aanjagers van de transitie. Zo publiceert DNB onderzoek naar de impact van klimaatrisico’s op de financiële sector, faciliteert zij het Platform voor Duurzame Financiering en is zij een van de initiatiefnemers van het internationale netwerk van groene toezichthouders (NGFS). Ook de AFM en het Ministerie van Financiën benoemen klimaatverandering als speerpunt. Dit zet private instellingen aan tot actie zonder de noodzaak van harde wet- en regelgeving.

De weg vooruit

Elk half jaar zal Nederland weer gescoord worden. In de loop van de tijd zal blijken hoe het commitment van de financiële sector aan het klimaatakkoord uitwerkt en of klimaatrisico’s structureel zijn ingebed in het toezicht op banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders. Ook het vaststellen van een heldere nationale strategie voor de energietransitie door de overheid is van belang voor een betere score.

Zoals andere landen inspiratie kunnen ontlenen aan de Nederlandse aanpak, kan Nederland leren van wat elders goed gaat. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een heldere nationale duurzaamheidsstrategie en kent Duitsland met de KfW een nationale investeringsbank die inspiratie kan bieden voor de uitwerking van Invest-NL.

Bekijk de samenvatting van de Nederlandse resultaten in onze kennisbank.

Vind de score van de verschillende landen op www.3fp-tracker.com.