Purpose visie


De laatste jaren is het denken in Nederland over het doel van financiële instellingen flink verschoven. Inmiddels hebben vrijwel alle grote financiële instellingen in Nederland hun maatschappelijke taak omarmd. Daarbij wordt veelal de term ‘purpose’ gehanteerd. 

Er is de laatste jaren een basis gelegd om als financiële instellingen op een zichtbare en betekenisvolle manier bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de samenleving. Tegelijkertijd is er nog veel te doen. Daarbij valt ook veel van elkaar te leren en is een open blik naar de samenleving, inclusief de wetenschap, van groot belang. Om te zorgen dat purpose goed wordt opgepakt en omgezet in resultaten doen wij de volgende aanbevelingen:

  1. Formuleer als financiële instelling je purpose en laat zien hoe je die borgt in de activiteiten en structuur van de organisatie: cultuur , leiderschap belonings- en sturingsinstrumenten;
  2. Ga de dialoog met de samenleving aan, stel je toetsbaar op en sta structureel open voor relevante geluiden uit de samenleving en geef daar ook op een authentieke manier gehoor aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat een discussie over beloningen van de top niet uit de weg gegaan moet worden;
  3. Borg een evenwichtige machtsverdeling tussen alle betrokkenen. In de eerste plaats door de samenleving een plek te geven in de governance. Dat kan door een voor de banken eerder bepleitte maatschappelijke adviesraad, vergelijkbaar met een cliëntenraad in zorginstellingen. Dat kan ook door aandeelhouders die meer rekening (moeten) houden met de purpose. Specifiek kunnen bij de voorgenomen privatisering van de Volksbank waarborgen worden ingebouwd zodat deze kan blijven vasthouden aan haar strategie van gedeelde waarde creatie;
  4. Bouw aan kennisontwikkeling. Ontwikkel in samenwerking met wetenschappers kennis rondom het in de praktijk brengen van hun purpose. Door verschillende experimenten op te zetten kan onderzocht worden welke interventies in welke situaties werken en wat de kritische succesfactoren zijn. Ook het opzetten van een ‘bankierspanel’ kan een goede thermometer zijn om verschillende onderwerpen vanuit de medewerkerskant te onderzoeken.

De SFL-visie op de purpose van Nederlandse financiële instellingen vindt u hieronder.